November 2021

 • Nov 7 Sun
  • Food Pantry 7 AM 9 AM (Parish Center - drive-thru only)
   • Events
 • Nov 14 Sun
  • Food Pantry 7 AM 9 AM (Parish Center - drive-thru only)
   • Events
 • Nov 15 Mon
 • Nov 21 Sun
  • Food Pantry 7 AM 9 AM (Parish Center - drive-thru only)
   • Events
 • Nov 28 Sun
  • Food Pantry 7 AM 9 AM (Parish Center - drive-thru only)
   • Events