Vietnamese » Vietnamese Ministries

Vietnamese MinistriesFor more information, please contact Anh Nguyen at (626) 281-5554.

BAN CHẤP HÀNH                             

CỘNG ĐOÀN PHỤC SINH     

Ban Đại Diện Cộng Đoàn Việt Nam Giáo Xứ

(Vietnamese Council)

Leadership and coordination of Vietnamese speaking ministries.

 

BAN GIÁO LÝ&VIỆT NGỮ              

(Religious Education)          

Ban Văn Hóa Giáo Lý cộng đoàn   

Vietnamese Religious Education.

                               

CA ĐOÀN TIN MỪNG                    

(Vietnamese Choir)

Phụng vụ thánh ca cộng đoàn Phục Sinh               

Music ministry leading the Vietnamese

Catholic community in our Sunday worship  

 

ĐOÀN THIẾU NHI FATIMA          

(Fatima Youth Group)                   

Sinh họat và hướng dẫn các em thiếu nhi sống

theo tinh thần ba mệnh lệnh Fatima.

Youth group provides leadership to

children as they follow the example of the three

Fatima youth.

 

GIÁO LÝ DỰ TÒNG                         

(RCIA Ministry)

Dạy Giáo lý cho các vị dự tòng    

Provides guide and preparation for those who

for those who seek to become Catholic and to

make their Sacraments.

 

HỘI CÁC BÀ MẸ                               

CÔNG GIÁO                                      

(Vietnamese Mothers’ Guild)   

Qui tụ các bà mẹ thuộc cộng đoàn Phục Sinh

sống đạo đức theo gương Mẹ Maria.     

Vietnamese mothers’ prayer group.

 

HỘI CẦU NGUYỆN          

(Vietnamese Prayer Group)

Qui tụ các người cao niên, đọc kinh tôn sung Nữ Vương Gia Đình.

Chia sẻ Phúc Ám và kinh nghiệm sống.

Vietnamese Prayer Group with special focus

on Our Lady of  Fatima, bible study and sharing

life experience as Catholics.

 

LIÊN MINH THÁNH TÂM              

(Vietnamese Sacred Heart)        

Qui tụ các người cha thuộc cộng đoàn, sinh

hoạt và tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Vietnamese fathers’ group.

 

THỪA TÁC VIÊN PHỤNG VỤ                      

(Liturgical Ministries)                     

Các Thừa Tác Viên Phụng Vụ.

(Đọc Sách, Thánh Thể, Tiếp Đón).

Vietnamese Liturgical Ministries.  

 

CHƯƠNG TRÌNH THĂNG            

TIẾN HÔN NHÂN                             

GIA ĐÌNH                                           

(Marriage Family Enrichment Program)

Sinh hoạt hổ trợ hạnh phúc gia đình.

Provides support for enriching family happiness.